ارائه، تشخیص، واکنش نشان می دهد MICO + هوشمند ماژول توزیع قدرت از Murrelektronik برای 24 V DC برنامه های کاربردی است. این جزء کابینه نظارت بر جریان در تا چهار کانال. این نشان می دهد هنگام نزدیک شدن به حداکثر بار و آن را خاموش کانال خاموش اگر یک اتصال کوتاه و یا بیش از حد وجود دارد. کنترل مدار الکترونیکی برای 24 ولت DC 4 کانال خروجی دامنه فعلی قابل تنظیم شروع از راه دور و خاموش کردن با یک سیگنال 24 ولت گروه زنگ تماس از دست دادن قدرت حداقل دما مستقل کامل تابع بسته به پایین: عنوان اوایل به عنوان لازم، به عنوان اواخر که ممکن است