ترانسدیوسر ۱CORIA

مبدل دستگاهی است که یک پارامتر الکتریکی داده شده را اندازه گیری می کند که سپس از طریق مدار الکتریکی تبدیل می شود و به یک سیگنال DC تبدیل می شود که به طور مستقیم با ورودی متناسب است، به منظور نمایش دینامیک از راه دور بدون از دست دادن دقت.