مدل: VRT300

رله حفاظتي ترانسفورماتور خشک و Cast Resin و موتور های الکتریک توسعه یافته برای موتور های الکتریکی به خصوص آنهایی که مجهز به سیستم تهویه هستند قابلیت شناسایی Fault های موتور توسط تغییرات ارزیابی شده حفاظت و اجرای سيستم تهويه برای ترانسفورماتور های Cast Resin در يک دستگاه دارای 3 خروجي – قادر به راه انداختن 3 فن