مدل : VRT200

رله حفاظتی ترانسفورماتور خشک وCast Resin و موتور هاي الکتریک توسعه یافته براي موتور هاي الکتریکی به خصوص آنهایی که مجهز به سیستم تهویه هستند قابلیت شناساییFault هاي موتور توسط تغییرات ارزیابی شده ضریب نفوذ IP65- ذخیره دیتا :حداقل 10 سال-Burden : 5VA حفاطت و عملکرد سیستم هاي تهویه ترانسفورماتورهايCast Resinدر این مدل پیاده سازي شده داراي تغذیه 230 Vac و همچنین ورژن داراي تغذیه 12Vac-dc برای Motor Powerاز 85 تا 260 ولت ac (مدلVRT200-U) مجهز به LED هایی برای Visual anomalies indication and FAULT relay for signal anomalies فن ها به صورت Remote(توسط ورودی dry contact) یا به صورت Local (توسط Front Push Button) می تواند به کار بیفتد