ترانسدیوسر۱CORPA20

    سه فاز انتقال دهنده های فعال و واکنش پذیر توازن باطری، 3 سیم بی سیم بدون سیم