ترانسدیوسر۱CORPA40

    سه مرحله انتقال فعال و واکنش پذیر باارزشی، 4 سیم با NEUTRAL